Voor iedereen in het gezin
Prijs garantie
Gratis verzending
Levering aan huis

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 • Artikel 3 – Prijzen en informatie
 • Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst
 • Artikel 5 - Uitvoering Overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht en retournering
 • Artikel 7 – Betaling
 • Artikel 8 – Garantie en reclamatie
 • Artikel 9 – Klachtenprocedure
 • Artikel 10 – Persoonsgegevens
 • Artikel 11 – Slotbepalingen
 • Contactgegevens

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

L N färg och tapetbutik AB gevestigd te Tumstocksvägen 9A; 187 66 Täby; Sweden onder het inschrijvings- en BTW-nummer SE556930672201 handelend onder de naam Wallpassion.

Website: de website van Wallpassion te raadplegen via https://www.wallpassion.eu/ en alle bijbehorende subdomeinen.

1.1
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Wallpassion en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.2
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.3
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Wallpassion zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2
Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Wallpassion slechts bindend, indien en voor zover deze door Wallpassion uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3
Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

Alle op de Website en in andere van Wallpassion afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.1
Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
3.2
De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wallpassion kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Wallpassion afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.3
Wallpassion kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1
De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Wallpassion en het voldoen aan de daarbij door Wallpassion gestelde voorwaarden.
4.2
Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wallpassion onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3
Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Wallpassion het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4
Wallpassion kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Wallpassion op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1
Zodra de bestelling door Wallpassion is ontvangen, stuurt Wallpassion de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2
Standaard thuisbezorging, indien niet mogelijk levering bij het dichtstbijzijnde UPS pakketpunt.
5.3
Gratis verzending.
5.4
De levertijd staat vermeld bij elk item, en vervolgens duurt het transport ongeveer 2-5 werkdagen, afhankelijk van de locatie in Nederland.
5.5
Wallpassion is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.6
De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Wallpassion.
5.7
Klanten kunnen hun bestelling wijzigen/annuleren nadat deze is geplaatst door contact op te nemen met de klantenservice per telefoon of e-mail.
5.8
Wallpassion raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.9
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, wordt het risico overgedragen bij overdracht van de producten.

Artikel 6. Herroepingsrecht en retournering

6.1
De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Wallpassion binnen 14 dagen na ontvangst van het product ontbinden.
6.2
Het herroepingsrecht geldt alleen voor ongeopende producten en niet voor speciaal gemaakte producten, zoals muurschilderingen of verf op maat.
6.3
De kosten voor niet-afgehaalde pakketten zijn €20.
6.4
Wallpassion verstuurt een label wanneer klanten contact opnemen met Wallpassion en de retourkosten bedragen €20 voor administratie- en verzendkosten.
6.5
Als u uw aankoop wilt annuleren, neemt u contact op met de klantenservice en laat u weten dat u van uw aankoop af wilt, waarna u per e-mail een retourzending ontvangt.
6.6
OPMERKING: stuur niet onaangekondigd retourzendingen; neem altijd eerst contact op met de klantenservice.
6.7
Retourbeleid:
 • Neem contact op met de klantenservice om een retouraanvraag in te dienen.
 • Vermeld uw naam, ordernummer en welk product u wilt retourneren.
 • Bij klachten dient u foto's van de betreffende gebreken mee te sturen, evenals het etiket op de behangrol met het printnummer duidelijk zichtbaar.
 • Wij sturen u per e-mail een retourbon die u uitprint. Vervolgens levert u het pakket in bij uw postkantoor.
 • We hanteren een retourbeleid van 14 dagen, dat van toepassing is vanaf de datum waarop u uw producten ontvangt tot en met de dag waarop u een retouraanvraag indient, in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake consumentenbescherming.
 • Het te retourneren product moet binnen 14 dagen worden verzonden, gerekend vanaf de datum waarop uw retouraanvraag is goedgekeurd. Dit geldt voor ongeopende producten.
 • Voor op maat gemaakte producten is het retourbeleid niet van toepassing.
 • Neem contact op met de klantenservice om een retouraanvraag in te dienen.
 • Zodra we uw geretourneerde goederen hebben ontvangen, kan het tot 10 werkdagen duren voordat de betaling is teruggestort op uw rekening.
 • Bel UPS in uw land om een afhaalafspraak te maken.
6.8
De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • Als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.9
De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product dat het gevolg is van een manier van omgaan met het product dat verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.10
De Klant kan de Overeenkomst conform de in 6.1. van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Wallpassion of op andere ondubbelzinnige wijze aan Wallpassion kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Wallpassion bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
L N Färg och tapetbutik AB
Tumstocksvägen 9A
187 66 Täby
Sweden
6.11
Reeds door de Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de Klant op dezelfde wijze als dat de Klant de bestelling heeft betaald. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Wallpassion de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Wallpassion aanbiedt het product zelf af te halen, mag Wallpassion wachten met terugbetalen tot Wallpassion het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 7. Betaling

7.1
De Klant dient de betalingen aan Wallpassion volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Wallpassion is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. De betaalmethode zijn: Klarna instalment, VISA en Master Card.
7.2
Betalingen worden gedaan via Klarna Checkout, een dienst die aangeboden wordt door de Klarna Bank AB, Sveavägen 46, SE-111 34 Stockholm, Sweden (SE556737043101). De Klant kan betalen via een reeks van verschillende betaalmethodes zoals bankkaart of op factuur. Er worden geen kosten hiervoor aangerekend. Specifieke regels gelden voor sommige van deze betaalmethodes die door Klarna aangeboden worden. Deze regels worden aangeduid bij de checkout, afhankelijk van de methode waar ze op toepassing van zijn. De Klant kan tevens een overzicht van Klarna’s betalingsvoorwaarden raadplegen via deze link, en de privacyvoorwaarden hier inzien.

Artikel 8. Garantie en reclamatie

8.1
Garanties en klachten - Wallpassion geeft 1 jaar garantie op alle producten tegen originele gebreken. Wij bieden geen garantie op defecten die zijn veroorzaakt door slijtage, onjuiste montage of nalatigheid. Wij raden aan om producten altijd te controleren voor montage om er zeker van te zijn dat er geen fabrieksfouten of transportschade zijn opgetreden. Dit is vooral belangrijk omdat we de bijbehorende kosten niet vergoeden, zoals, bijvoorbeeld opnieuw behangen. Om een goed eindresultaat te garanderen is het belangrijk om de bijgeleverde montagehandleiding te volgen. Hoewel onze behangsoorten als eenvoudig te monteren worden beschouwd, raden wij twijfelaars aan de hulp van een vakman in te roepen. Drukfouten, fouten in de informatie en fouten in de specificatie van alle artikelen en diensten in ons assortiment zijn voorbehouden. Alle beeldinformatie op onze websites moet worden gezien als illustraties, en we kunnen niet garanderen dat de afbeelding het exacte uiterlijk van het product en de kwaliteit weergeeft. Volgens de wet op de verkoop van consumptiegoederen hebben particulieren een klachtrecht van drie jaar, ongeacht de garantieperiode die voor een artikel geldt. Klachten moeten binnen een redelijke termijn vanaf het moment van ontdekking van het defect worden ingediend. Bij een klacht na het verstrijken van de garantietermijn moet de koper aantonen dat het gebrek al aanwezig was op het moment van levering.
8.2
Neem contact op met de klantenservice klantenservice@wallpassion.eu met ordernummer, artikel en naam van het product en batch-/productienummer en de oorzaak van de klacht. Voeg ook een foto van het artikel toe waarop duidelijk de oorzaak van de klacht te zien is. Wacht op antwoord van de klantenservice en volg de instructies voordat je een artikel naar ons terugstuurt.
8.3
Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Wallpassion daarvan in kennis te stellen.
8.4
De garantie geldt niet indien: de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1
Indien de Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Wallpassion, dan kan hij bij Wallpassion telefonisch, per e-mail of per chat een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
9.2
Wallpassion geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Wallpassion binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.
9.3
De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillen beslechtingsplatform, te bereiken via: http://ec.europa.eu/odr/ of via de geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1
Wallpassion verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de privacy statement. Deze is hier te vinden.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1
Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
11.2
Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Wallpassion gevestigd is.
11.3
Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte te geven.
11.4
Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

L N färg och tapetbutik AB

Box 7242; 187 13 Täby; Sweden

Tumstocksvägen 9A; 187 66 Täby; Sweden

E-mail: klantenservice@wallpassion.eu

Telefoon: +46 8 26 11 11

Btw-nummer: SE556930672201